1. Ustawa o Systemie Oświaty (z 7.09.1991 z późniejszymi zmianami)
Art. 4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o  ich zdrowie, postawę moralną i  obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

2. Statut ALA (link do Statutu ALA)
 
3. Rozporządzenie MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
§ 6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
2. zajęć rozwijających uzdolnienia;
(…)
5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz  planowaniem kształcenia i kariery zawodowej  — w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
6. porad i konsultacji.

§ 18.1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:
(...)
c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej — doradztwo  edukacyjno-zawodowe;
2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów
szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia
związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

4. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.
Art. 4, Pkt 1. Prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej  osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:
(…)
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i  młodzieży...

 

5. Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29.07.2005 r.
Rodz. 2 Art. 5. Pkt.2:
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są
realizowane, w zakresie określonym w ustawie, także przez:
1) Przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5 i 7-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rozdz.2 Art. 10. Pkt 1:
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:
(…)
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży (…)

Rozdz.3 Art. 19
Ust. 1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza obejmuje:
1) Promocję zdrowia psychicznego;
2) Promocję zdrowego stylu życia;
3) Informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz narkomanii i jej skutkach;
4) Edukacja psychologiczna i społeczna;
5) Edukacja prawna;
6) Działania interwencyjne.
Ust. 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) Wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów wychowawczych jednostek organizacyjnych systemu oświaty;

 

6. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem z dnia 31 stycznia 2003r.


Naturalne sposoby na próchnicę zębów amantadyna bez recepty naturalne domowe sposoby
zmiany personalne arthrotec bez recepty domowe sposoby na zaparcia
naturalny środek przeciwkaszlowy triderm bez recepty domowe sposoby na trądzik
Leczenie bólu zęba viagra bez recepty Leczenie trądziku
Medycyna Trujący Bluszcz xenical bez recepty Definicja warunków sanitarnych


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com