Wartości

 

Celem szkoły jest wychowanie do Miłości i odpowiedzialności poprzez: budowanie życia szkoły w oparciu o zasady dialogu (wg M. Bubera), a w szczególności wzajemnego szacunku; nadanie szkole charakteru wspólnoty; stwarzanie uczniom warunków dla podejmowania ważnych życiowych decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności; wypracowywanie postawy współodczuwania; niesienia pomocy i podejmowania współpracy.


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com