Czy wiesz, że ALA w pracy z uczniami stawia na wartości EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ?

 

Edukacja włączająca jest sposobem organizacji edukacji uwzględniającym różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności, z jednoczesnym dostosowaniem systemu szkolnego do indywidualnego tempa nauki, uzdolnień, trudności każdego ucznia. Edukacja włączająca wyklucza segregację uczniów, stanowi alternatywę dla integracji ucznia w środowisku szkolnym, która zakłada dostosowanie ucznia do realiów systemu edukacji. W ALA nie mamy co prawda możliwoci pracy z uczniem niepełnosprawnym, ale wartośći edukacji włączającej są tożsame z tymi, które stanowią fundament naszej pracy. Nasza misją jest bowiem taka praca z każdym uczniem (w tym z uczniem w SPEKTRUM AUTYZMU), aby poznał i rozwinął swoje mocne strony, zbudował stabilną wiarę w siebie i swoje możliwości oraz poczuł, że jest pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Nasz sposób pracy z uczniami w SPEKTRUM (w tym przez długi czas znanym zespołem Aspergera) od lat przynosi wspaniałe rezultaty. Każdy uczeń naszej szkoły współpracuje z tutorem, uczniowie w spektrum mogą ponadto liczyć na opiekę nauczyciela wspomagającego. Jest to osoba, która pomaga odnaleźć się młodemu człowiekowi w dorosłym, samodzielnym świecie, wspiera, ale nie wyręcza. Dlatego kończąc szkołe, absolwent ALA to świadomy swoich mocnych i słabych stron, pełen wiary w świat i siebie młody człowiek.


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com